Asia Competition Association
Go to mainpgae Establishment of the ACA Events Membership Sponsors Contact


       Chairperson
       - Chul-kyu KANG

      Vice Chair
       - Akinori Uesugi
       - Jian Wang

      Secretary General
       - Ki Jong Lee

      Deputy Secretary General
       - Gene-Oh Kim
 China
- Jian Wang
- Jianmin Dai

 Japan
- Akinori Uesugi
- Toshifumi Hienuki
- Kimitoshi Yabuki

Korea
- Chul-kyu Kang
- Ki Jong Lee

- Gene-Oh Kim

 China
- Shiying Xu
- Xiaoye Wang
- Jian Wang
- Yan Ping Lin
- Jiemin Sheng
- Sun Jin
- Jianmin Dai

 Japan
- Toshifumi Hienuki
- Makoto Kurita
- Harumichi Uchida
- Akinori Uesugi
- Kimitoshi Yabuki
- Shingo Seryo
- Shigeyoshi Ezaki

Korea
- Chul-kyu Kang
- Kiljun Park
- Ji sang Chang
- Ohseung Kwon
- Hoil Yoon
- Hyunyoon Shin
- Won Joon Kim