Asia Competition Association
Go to mainpgae Establishment of the ACA Events Membership Sponsors Contact


       Chairperson
       - Shiying Xu

      Vice Chair
       - Chul-kyu Kang
       - Toshifumi Hienuki

      Secretary General
       - Ki Jong Lee
 China
- Xiaoye Wang
- Shiying Xu

 Japan
- Toshifumi Hienuki
- Akinori Uesugi

Korea
- Chul-kyu Kang
- Ki Jong Lee

 China
- Yan Ping Lin
- Jiemin Sheng
- Jian Wang
- Xiaoye Wang
- Shiying Xu
- Jin Sun
- Jianmin Dai

 Japan
- Toshifumi Hienuki
- Makoto Kurita
- Harumichi Uchida
- Akinori Uesugi
- Kimitoshi Yabuki
- Shingo Seryo
- Shigeyoshi Ezaki

Korea
- Ji sang Chang
- Chul-kyu Kang
- Ohseung Kwon
- Kiljun Park
- Hoil Yoon
- Hyunyoon Shin
- Won Joon Kim